Stowarzyszenie

Do pobrania:
Deklaracja członkowska (.PDF)
Deklaracja członka honorowego (.DOC)
Deklaracja członka wspierającego (.DOC)

Statut Stowarzyszenia "Blues nad Bobrem"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie "Blues nad Bobrem" zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Bolesławiec.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określanych w przepisach szczegółowych.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie Międzynarodowego Festiwalu “Blues nad Bobrem” oraz wszelkich działań związanych z realizacją idei, którym ten festiwal służy,
 2. kultywowanie i upowszechnianie uniwersalnych i humanistycznych nurtów muzyki bluesowej,
 3. propagowanie najcenniejszych idei bluesowych i pokrewnych,
 4. kultywowanie działalności edukacyjnej, wydawniczej i fonograficznej, poświęconej propagowaniu wiedzy o muzyce bluesowej oraz pokrewnej,
 5. formowanie międzynarodowej płaszczyzny współpracy oraz wymiany artystycznej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. promocję nowych talentów,
 2. inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie koncertów, konkursów,
 3. organizowanie wystaw, odczytów i sympozjów,
 4. organizowanie Warsztatów Muzycznych z udziałem wybitnych fachowców muzyki bluesowej (polskich i zagranicznych),
 5. zabezpieczenie dorobku Festiwalu "Blues nad Bobrem" (gromadzenie i ochrona dokumentacji dźwiękowej i audiowizualnej, wydawnictw, pamiątek itp.),
 6. fundowanie stypendiów artystycznych, naukowych i nagród,
 7. inicjowanie i popieranie działalności wystawienniczej, fonograficznej, filmowej i innej, związanej z Festiwalem i muzyką bluesową,
 8. gromadzenie, pomnażanie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darowizn, zapisów, ze środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych oraz dochodów płynących z własnej działalności gospodarczej i dotacji państwowych.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, a także małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wnosiła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytanych, konferencjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  3. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  5. noszenia odznaki organizacyjnej,
  6. zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. 2-6.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 orzeka Zarząd. Organ ten zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
   1. Zarząd
   2. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskiwanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 2. W przypadku szczególnym skład władz Stowarzyszenia może być powiększony uchwałą Zarządu o dwie osoby nie wybranych kandydatów, których wybierze w tajnym głosowaniu Zarząd.

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamiania członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. Natomiast Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 5 lat.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowanie żądanie, co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
 6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego żądania Zarządowi.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. Członkowie mogą brać udział w zebraniach i głosować w głosowaniach jawnych zdalnie, za pomocą sieci teleinformatycznych.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalenie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 8. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
 10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 12. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków,
 2. Zarząd składa się z 7 członków, w tym przewodniczącego, wice przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 3 członków zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetów i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie),
 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 12. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej
 4. Nie można łączyć członkowstwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

§ 24

Do zakresu działanie Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
 4. zwołanie walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statutem,
 5. składanie na walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) absolutorium Zarządowi,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków.

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebrania (posiedzenia) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe i składniki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytku Stowarzyszenia,
  3. dotacje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej
 2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodna z obowiązującymi przepisami.

§ 28

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, oraz wszystkich innych pism i dokumentów, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosowanych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 30

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu rejestrowego.

Niniejszy statut uchwalono na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia "Blues nad Bobrem" dnia 16 listopada 2008 r. Zmian dokonano w dniu 31 stycznia 2014 r.