Regulamin warsztatów im. Wojtka Seweryna

Warunki uczestnictwa w warsztatach

 1. Uczestnikiem warsztatów może zostać każdy. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Zgoda musi być potwierdzona notarialnie lub podpisana w obecności organizatora.
 2. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i noclegu, ponosi uczestnik.
 3. Aby nazwisko uczestnika pojawiło na liście osób zakwalifikowanych, musi on wpłacić na konto Organizatora 300 zł zadatku. O przydzieleniu miejsca na warsztatach decyduje kolejność wpłat pełnej kwoty.
 4. Każdy uczestnik warsztatów musi wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Ilość miejsc w każdej klasie jest ograniczona. W przypadku nieprzydzielenia miejsca z powodu przepełnienia klasy lub nieutworzenia klasy organizator zwraca całą wpłaconą kwotę.
 6. Organizator gwarantuje zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnikom warsztatów w zależności od tego, jaki pakiet usług uczestnik zakupił.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej 35 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. Wówczas organizator zwraca całą wpłaconą kwotę na konto, z którego była dokonywana wpłata. Rezygnacja przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach w terminie krótszym niż 35 dni przed datą rozpoczęcia organizator zwraca wpłaconą kwotę powyżej 300 zł zadatku, który nie podlega zwrotowi. Zwrot jest możliwy wyłącznie w przypadkach uzasadnionych i udokumentowanych.
 9. W przypadku gdy warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, wówczas Organizator zwraca uczestnikowi pełną wpłaconą kwotę.
 10. Organizatorzy zapewniają uczestnikom ubezpieczenie NNW i OC.

Organizacja pracy warsztatów

 1. Oferta zajęć i warsztatów kierowana jest do osób w każdym wieku, różnicuje ją specyfika poszczególnych klas.
 2. Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do udziału w zajęciach i towarzyszących wydarzeniach.
 3. Zajęcia odbywają się każdego dnia zgodnie z programem.
 4. Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego. Organizator zabrania uczestnikom rejestracji zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania, bez uprzedniej zgody wykładowcy oraz pozostałych członków grupy uczestniczących w warsztatach.
 5. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zachowują się niestosownie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie warsztatów.

Prawa do artystycznych wykonań

 1. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji własnych w trakcie trwania Festiwalu.
 2. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań z prawem przenoszenia na osoby trzecie.
 3. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej
  • utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej
  • zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu
  • wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono
  • rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów konkursowych
  • umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej
  • publiczne odtworzenie
  • wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.

Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek.
 2. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przez osoby poniżej 18 roku życia.

 3. Koszty szkód poczynionych przez uczestnika warsztatów pokrywa uczestnik lub jego opiekun prawny.
 4. Dane osobowe uczestników warsztatów są przetwarzane zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych, jednak nie mogą one uszczuplać praw przyznanych uczestnikom.